پرداخت اقساط حق بیمه کلیه رشته ها بر اساس کد اعلامیه بدهکار به منظور تسهیل در پرداخت اقساط تمامی گروه های بیمه ای (آتش سوزی،خودرو،باربری،مهندسی،حوادث انفرادی، انرژی،مسافرتی خارج از کشور ، درمان، مسئولیت، عمر و سرمایه گذاری، عمر و حوادث گروهی، عیوب اساسی و پنهان ، سرطان،تولد) ایجاد شده است.
مشتریان می توانند با داشتن کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار اطلاعات مربوط به اقساط بیمه نامه خود را مشاهده و یک یا چند قسط (با رعایت ترتیب تاریخ پرداخت) پرداخت کنند.

حق بیمه کلیه رشته ها بر اساس کد اعلامیه بدهکار