خطرات بيمه شده :
تامين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديت هاي مندرج در بيمه نامه شامل تحقق خسارت ناشي ازخطرات زيرخواهد بود :
۱- آتش: در اين بيمه نامه منظور از آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با شعله همراه باشد.

خرید اینترنتی بیمه نامه آتش سوزی

۲- صاعقه: در اين بيمه نامه صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید.
۳- انفجار: دراين بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است.
خسارت وهزينه هاي قابل تامين:
اين بيمه نامه خسارت مشروحه زير را تامين مي نمايد.
۱- خسارت مستقيم ناشي ازآتش، صاعقه و انفجار
۲-خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت می گیرد همچنين خسارت و هزينه ناشي ا ز نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن ازخطرات بيمه شده.
حدود خسارت قابل تامين
اين بيمه نامه خسارت مستقيم به مورد بيمه را كه ناشي ازآتش، صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بيمه باشد به شرح مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بيمه گذار نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد نمود.
خسارت قابل پرداخت نمي تواند از مابه التفاوت ارزش هريك از اقلام بيمه شده بلافاصله قبل وبعدازوقوع خسارت و يا در صورت خسارت كلي ازمبلغ بيمه شده هريك ازاقلام خسارت ديده تجاوز نمايد.
زيان حاصله ازوقفه دركاروتوليد وزيان ناشي ازافزايش هزينه تعمير،بازسازي وتاسيس مجدد بيمه نمی باشد.