هزینه های درمانی قابل پرداخت عبارت است از :
الف – تعهدات اصلی
۱-جبران هزینه های بستری ،جراحی ،شیمی درمانی،رادیوتراپی،آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انوع سنگ شکن . Day Care در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای Day Care تبصره : اعمال جراحی مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی ،کمتر از یک روز باشد .

استعلام خسارت پرداخت شده درمان

۲- هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از 70 سال (در بیمارستان ها )
۳- هزینه آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل وانتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی – درمانی طبق دستور پزشک معالج .
ب – هزینه های مربوط به پوشش های اضافی ذیل که در قرارداد یا شرایط بیمه نامه درج شده باشد :
۱- افزایش سقف تعهد برای اعمال جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی ونخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)گامانایف ،قلب، پیوند ریه ،پیوندکید، پیوندکلیه و پیوندمغز استخوان .
۲- هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین ،تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الف ۱- فوق . سقف تعهد بیمه گر دراین پوشش نباید از بالاترین هزینه توافق شده با بیمارستان های طرف قرارداد بیمه گر تجاوز کند .
۲-۱ در صورت اخذ پوشش زایمان ، ارائه پوشش هزینه های مربوط به درمان نازائی و ناباروری شامل حداکثر IVF میکرواینجکشن و ، GIFT ، ZIFT ، ITSC ، IUI اعمال جراحی مرتبط معادل سقف تعهد زایمان و به صورت یک پوشش مستقل از آن مجاز است .
۲-۲ مدت انتظار جهت استفاده از پوشش این بند برای گروهای زیر 250 نفر ، 9 ماه و از 250 نفر الی 1000 نفر ، 6 ماه و برای گروه های بالای 1000 نفر فاقد دوره انتظار است .
۳- هزینه های پاراکلینیکی به این ترتیب قابل پوشش است :
۳-۱ جبرن هزینه های سونوگرافی ،ماموگرافی ، انواع اسکن ،انواع اندوسکوپی ،ام آرآی ،اکوکاردیوگرافی استرس اکو ،دانسیتومتری تا حداکثر 20 درصد تعهدد پایه سالیانه برای هر بیمه شده .
۳-۲ جبران هرینه های مربوط به تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسی ،نوارعضله، نوار عصب ، نوار مغز ، نوار مثانه ،شنوایی سنجی، بینایی سنجی ،هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم (علاوه برموارد فوق ) با سقف تعهد 10 درصد تعهد پابه برای هر بیمه شده .
۳-۳ جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ،نوار قلب ، فیزیوتراپی با سقف تعهد 10 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده .
۳-۴ جبران هزینه های ویزیت ،دارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیم هگر اول ) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری تا سقف 5 درصد تعهد پایه (حداقل -/ 000 ر 500 ریال و حداکثر -/ 000 ر 500 ر 2 ریال )
۳-۵ جبران هزینه های دندانپزشکی حداکثر تا میزان 10 درصد سقف تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده .