بيمه گذارگرامي :
همانگونه كه مستحضريدهرساله چندين باب منزل مسكوني براثر وقوع حوادث مختلف دچارآتش سوزي گرديد هو يادراثر حواد ث طبيعي همچون زلزله، خسارت زيادي متحمل می شوند . در اثروقوع این حوادث علاوه بر زيان وارده به ساختمان و اثاثيه، ممکن است به اعضاي خانواده نيزصدمات وجراحاتي واردشودو ياآنكه خانواده ناچار به ترك مح لسكونت خودو اسكان موقت در محل ديگر ي گردد . همچنين ممكن است همسايگان شما از اين حادثه متحمل خسارت گردند.

خرید اینترنتی بیمه نامه طرح جامع خانوار

شركت بيمه البرز(سهامي عام )به منظور جبران خسارت احتمالي وارده در اثر وقوع آتش سوزي، انفجار، صاعقه، سيل و زلزله اقدام به ارائه بيمه نامه جامع خانوار نموده است كه بيمه گذار مي تواند متناسب با ارزش دارايي هاي خود طرحي را انتخاب نمايد.
متناسب با طرح انتخابي با در نظرگرفتن حداقل حق بيمه علاوه بر آنكه منزل مسكوني و اثاثيه منزل تحت پوشش خطرات آتش سوزي، صاعقه و انفجار، سيل، زلزله و سرقت قرار مي گيرند، همچنين اعضاء خانواده نيز در مقابل حوادث ناشي از وقوع خطرات فوق د ر منزل مسكوني خود تحت پوشش قرار مي گيرند وخسارت وارده به همسايگان و هزينه اسكان موقت نيز قابل پرداخت خواهد بود.
توضيح آنكه :
ذينفع ساختمان بيمه شده دراين بيمه نامه مالك ساختمان مي باشد.(مبلغ خسارت وارده ب هساختمان در اين بيم ه نامه در وجه مالك ساختمان پرداخت مي گردد)