فرم خرید اینترنتی بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونیارزش مورد بیمه
     
  ساختمان و تاسیسات   ریال  ( ارزش زمین مد نظر نمی باشد )
  لوازم و اثاثیه   ریال
  اخذ خطرات سیل و زلزله بدون هماهنگی با شعب بیمه البرز میسر نمی باشد!
   
مبلغ حق بیمه
     
مبلغ حق بیمه    ریال